İLK SAYININ EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Değerli Okuyucular,

 

                İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekim 2018 sayısı ile yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. Akademisyenlerin ve alanda çalışan araştırmacıların bilimsel ve uygulamaya dönük yazılarının aracılığıyla bilimsel gerçeğin peşinde yeni perspektifler geliştirilmesi derginin en önemli misyonu olacaktır.

 

                İlk sayımızın dosya konusunda on değerli çalışma yer almaktadır. İlk çalışma Hatice AYDIN’IN “Sosyal Medya Trendi Olan Fomo’nun Pazarlama Alanında Kullanımı Üzerine Literatür Taraması” isimli makaledir. Öncelikle fomo kavramının açıklandığı çalışmada, kavram hakkındaki literatür detaylı olarak incelenmiştir. İkinci çalışma ise, Mutlu YILMAZ ve Emir DİVAN tarafından yazılmış olan “Ticaret Savaşları, Ekonomik Milliyetçilik, Yeni Merkantilizm ve Dünya Ticaret Örgütünün İşlevsizliği” isimli çalışmadır. Çalışmada, iktisadi milliyetçilik ve yeni merkantilizm kavramlarının ekonomi politikaları üzerine etkileri uluslararası bir örgüt olan Dünya Ticaret Örgütü ekseninde tartışılmıştır. Sayımızın üçüncü çalışması Elif ÇAĞLAN ve Şaban ÇELİK’in “Türkiye’de Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Sistematik Bir Tarama” isimli çalışmadır. Çalışmada, finansal gelişme olgusu ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki sistematik bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Dördüncü çalışma, Tuğberk ÇİLOĞLU tarafından yazılmış olan “Yeşil Ekonomi ve Küreselleşme: Karşılıklı Etkileşim ve Dönüşümsel Süreç” isimli çalışmadır. Bu çalışmada; küreselleşme süreci ve yeşil ekonomi kavramının karşılıklı iletişimi ve etkileşimi değerlendirilerek, yeşil ekonomiye geçişteki yapısal dönüşüm incelenmiştir. Diğer bir çalışma, Tamer UTKUCU’nun “Yatırımcıların Alışveriş Merkezlerine İlişkin İtibar Algılarının Ölçümlenmesine Dair Bir Çalışma: İzmir Point Bornova Örneği” isimli çalışmasıdır. UTKUCU çalışmasında, perakende sektöründe kurumsal itibar ölçümünü alışveriş merkezleri üzerinden değerlendirmiş ve yatırımcılar açısından alışveriş merkezlerinin itibar algılarını bir örnek üzerinden ölçümlemiştir. Altıncı çalışma, Zehra Nuray NİŞANCI, Yusufcan ÖZDOĞAN ve Filiz Eren BÖLÜKTEPE tarafından yazılmış olan “Dışarıda Yemek Yeme Davranışının Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Örneği” isimli çalışmadır. Çalışmada, son yıllarda artan oranda rağbet gören bir tüketim alanı olarak dışarıda yemek yeme olgusu İzmir ili örneğinde incelenmiştir. Diğer bir çalışma, Seçkin Barış GÜLMEZ ve Bertuğ TOP’un “Çin’in Çevre Diplomasisi: Realist Dış Politikanın Liberalism ile İmtihanı” isimli çalışmasıdır. Çalışmada, liberalizm ve realizm kavramları Çin’in çevre diplomasisi özelinde tartışılmıştır. Sekizinci çalışma, Uğur Burç YILDIZ’ın “The Impact Of The Rise Of Far-Right Parties In Europe On Turkey’s European Union Membership Bid” isimli çalışmasıdır. Çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Süreci üzerinde Avrupa’da yükselişte olan aşırı sağ partilerin etkisi tartışılmıştır. Diğer çalışma, Fatma TEKTÜFEKÇİ’nin “Türkiye’de E-Dönüşüm Sürecinde Elektronik Belge ve Defter Kontrolü ile Denetimi Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmasıdır. Çalışmada, elektronik dönüşümün belge ve defter kontrolü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu sayının son çalışması, Rozi MİZRAHİ ve Nezih Metin ÖZMUTAF’ın “Muhasebe Meslek Mensuplarında Cinsiyet Bağlamında İş Tatmininin İşe Bağlılığa Etkisi: İzmir İlinde Ampirik Bir Çalışma” isimli çalışmasıdır. Çalışmada, iş tatmininin işe bağlılığa olan etkisi cinsiyet bağlamında değerlendirilmiş olup, İzmir ilinde muhasebe meslek mensupları üzerine bir saha çalışması yürütülmüştür.

 

                Dergimiz temel misyonları çerçevesinde her geçen sayıda daha kaliteli tasarım ve içeriğe sahip bir dergi olarak okurlarının karşısına çıkmayı amaçlamaktadır. Destek veren herkese, özellikle de yazıları ile dergimize katkı veren yazarlara teşekkür ederiz. İlgili tüm akademisyenlerin ve araştırmacılarının görüşlerinin yer aldığı yeni sayılarda buluşmak üzere…

 

 

Prof.Dr. Sevtap ÜNAL

Başa Dön